ผู้บริหาร

วันที่ 20 ม.ค. 2562

        

 

                                                                  

      นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
        ผู้อำนวยการ

                                                                 

        นางสุวภัทร  กั้วมาลา
        รองผู้อำนวยการ


นางสายเพชร จันทรุทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสมพร  ผายสระน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางนวนันท์  ขำพรมราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสินทรัพย์

นางสาววิภา  สินจะโปะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน