ผู้บริหาร

วันที่ 25 พ.ค. 2561

       
   นายนิรมิต  ดวดกระโทก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

           
นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ