ผู้บริหาร

วันที่ 01 เม.ย. 2563

        

 

                                                                  

      นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
        ผู้อำนวยการ

                                                 

                                                 นางสุวภัทร  กั้วมาลา                             นายอิสระ  ทองคำ    

                                                     รองผู้อำนวยการ                                 รองผู้อำนวยการ


นางสายเพชร จันทรุทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสมพร  ผายสระน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางนวนันท์  ขำพรมราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารสินทรัพย์

นางสาววิภา  สินจะโปะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน