ผู้บริหาร

วันที่ 30 พ.ค. 2563

 

                   
                              นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
                             ผู้อำนวยการสถานศึกษา


            นางสุวภัทร  กั้วมาลา
         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


                  นายอิสระ  ทองคำ 
            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

        


          นางสายเพชร  จันทรุทัย
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

         นางสมพร  ผายสระน้อย
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

     นางนวนันท์  ขำพรมราช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารสินทรัพย์

     นางสาววิภา  สินจะโปะ
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน