ผู้บริหาร

วันที่ 21 พ.ย. 2561

       
   นายนิรมิต  ดวดกระโทก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

           
นางสุวภัทร  กั้วมาลา
รองผู้อำนวยการ