ผู้บริหาร

วันที่ 17 ต.ค. 2560

       
   นายนิรมิต  ดวดกระโทก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

           
นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ