ผู้บริหาร

วันที่ 22 ก.ค. 2561

       
   นายนิรมิต  ดวดกระโทก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

           
นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ