ผู้บริหาร

วันที่ 21 ก.ย. 2561

       
   นายนิรมิต  ดวดกระโทก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

           
นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ