กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 10 ก.ค. 2563


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายวิริยะ  อยู่เย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสายเพชร  จันทรุทัย

นายประเสริฐ  บุญช่วย 

นางสาววิภา  สินจะโปะ

นางชนิตา  ชาญจะโปะ

นางสมพิศ  พรานสมัน

นางปิยะทัศนีย์  ศีลารัตน์

นางสาวลำไพ  เหรียญตะคุ

นายอาทิตย์  มะสูงเนิน

นายสิทธิเดช  สอนจังหรีด

นายสัมพันธ์  ชอบนา

นางพรพิมล  วงศ์จันทร์

นางสาวพิมลพรรณ  พุทชา

นางสาวชลธี  โกศลบุญมี

นางสาวศศิธร  โชติพรมราช

นางสาวภัทราภรณ์  เปรี่ยมรัตนชัย