กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 21 ก.พ. 2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


นายวิริยะ อยู่เย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายเพชร จันทรุทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประเสริฐ  บุญช่วย
หัวหน้าระดับม.6

นางสาววิภา  สินจะโปะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางชนิตา ชาญจะโปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมพิศ  พรานสมัน
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวลำไพ  เหรียญตะคุ
ครูชำนาญการ

นายสัมพันธ์  ชอบนา
ครู

นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางพรพิมล  วงศ์จันทร์
ครูชำนาญการ

นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
ครู

นางสาวพิมลพรรณ  พุดชา
ครู
 
นางสาวชลธี  โกศลบุญมี
ครู

นางสาวภัทราภรณ์  เปรียมรัตนชัย
ครู

  
นางสาวศศิธร  โชติพรมราช
ครู