กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 21 ก.ย. 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


นายวิริยะ อยู่เย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายเพ็ชร จันทรุทัย
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

นางธนพร ชยันตรดิลก
หัวหน้างานวินัยนักเรียน

นางสาววิภา  สินจะโปะ
หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน

นางชนิตา ชาญจะโปะ
 

นายประเสริฐ บุญข่วย
หัวหน้าระดับ ม.5

นางปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์
หัวหน้าคณะอู่ทอง

นายอาทิตย์ มะสูงเนิน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสมพิศ  พรานสมัน
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวลำไพ  เหรียญตะคุ
งานประชาสัมพันธ์

นายสัมพันธ์ ชอบนา
งานโสตทัศนศึกษา

นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมลพรรณ  พุดชา
 
นางพรพิมล วงศ์จันทร์

นางสาวภัทราภรณ์  เปรียมรัตนชัย
นางสาวชลธี โกศลบุญมี
       นางสาวศศิธร  โชติพรมราช