กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 03 เม.ย. 2563

                   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจารุวรรณ ปะกัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจันทร์เพ็ญ  แสงสว่าง
หัวหน้าระดับ ม.6


นายสมศักดิ์  ประเสริฐมานะกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพร  ผายสระน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวอรุณรัตน์  บุญเรือง
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน


นางพัชรินทร์  เภาตะคุ
หัวหน้าคณะสุโขทัยนางศศิ  ทองทวี
หัวหน้างานแผนงาน
 


นางสุพรรณี  ปานสาลี
ครูชำนวญการพิเศษนายอภิชัย  พุทธรักษา
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษานางสาวอรอุมา  ลายจันทึก
ครูชำนาญการนายศิริมนตรี  ดีสวน
หัวหน้างานสารสนเทศนายวิสันต์  ยุระวงศ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์นายพลากร  เนียมจะโปะ
หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนและอัตรากำลัง


นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
ครู


นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก
ครู


นางสาวกนกวรรณ ชมชื่น
ครู

นางสาวอรทัย ละคร
ครู

นายณรรชกร  นาคใหม่
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์
พนักงานราชการ