กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 21 พ.ย. 2561

                   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจารุวรรณ ปะกัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Web_Site

นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
หัวหน้าระดับ ม.4
 

นางสาวอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
หัวหน้างานสวัสดิการออมทรัพย์
 

นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ

 

นางสาวอรภาณี เงื่อนตะคุ
หัวหน้างานบุคคล
 

นางสาวขนิษฐา อัมพาผล

 

นางสมพร ผายสระน้อย
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
 

นายอภิชัย พุทธรักษา
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
Web_Site

นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง
ผู้จัดการธนาคารโรงเรียน

นางสาวอรอุมา  ลายจันทึก
หัวหน้างานสถิติข้อมูลนักเรียน

นางพัชรินทร์  เภาตะคุ
 

นางศศิ  ทองทวี
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

นายศิริมนตรี  ดีสวน
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายวิสันต์  ยุระวงศ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพลากร เนียมจะโปะ
งานจัดการเรียนการสอน

นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
 

นางสาวกนกวรรณ  ชมชื่น

นางสาวเบญจวรรณ  เหงกระโทก

นางสุพรรณี ปานสาลี

นางสาวปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์