กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 21 ต.ค. 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


นางสาวอัญชลี ขันตี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
หัวหน้าระดับ ม.1


นางสุวิภา ประยูรพีรพุฒิ
 

นายสถาพร ขำพรมราช
หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน

นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
หัวหน้างานโรงเรียนสีเขียว

นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
 

นางดวงใจ บาลศิริ
หัวหน้างานห้องเรียน EIS

นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
 

นางสิริกมล พุทธรักษา
Web_site

นางสาวญาณิศา ใสสระน้อย
 

นางขวัญเมือง แพชนะ
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
งานห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

นางสาวนิภาธร พุทธรักษา
หัวหน้าคณะธนบุรี

นางสาวกฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสด์ิ
งานประชาสัมพันธ์

นายคม งอนสำโรง
งานห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต

นายสมชาติ ปรางค์นอก
หัวหน้างานวินัยจราจร

นางสาวไปรมา แนมขุนทด

นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดำรงค์

นางสาววัลลภา คิดเห็น


นางสาวสุรัตนา เนียมศรี