กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 มี.ค. 2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวดวงใจ  บาลศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางศรีอรุณ  เฉียงสระน้อย
หัวหน้างานห้องเรียนสีเขียว


นายเอกภักดิ์  ศรีโอษฐ์
หัวหน้าระดับ ม.2


นางพิมพ์ละมัย  สาสุวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฑารัตน์  วัชรเมฆินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปัญญา  แก้วร่วมเพชร
หัวหน้าโครงการพิเศษ คณิต-วิทย์
 

นางสาวญาณิศา  ใสสระน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี  ขันตี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญเมือง  แพชนะ
หัวหน้างานห้องเรียนสีเขียว
 

นายคม  งอนสำโรง
หัวหน้าคณะธนบุรี

นางสาวกฤษฏิ์ชฎา  ปพรวราสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพวรรณ  กาญจนโชติดำรง
ครูชำนาญการ

นางสิริกมล  พุทธรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาธร  พุทธรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาติ  ปรางค์นอก
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา
ครูชำนาญการ

นางสาวไปรมา  แนมขุนทด
ครู

นางสาววัลลภา  คิดเห็น
ครู

นางสาวสุรัตนา เนียมศรี
ครู

นางสาวศริญญา  เรียวอารีย์
ครูผู้ช่วย

นายพิทยา  จุมจันทร์
ครูผู้ช่วย