กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 18 มี.ค. 2562

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางชวาลา  ศรีจันทร์อ่อน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางทรงศรี  ฉายจรรยา
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางกรรณิการ์  ศรีโอษฐ์
หัวหน้างานบุคลากร

นางอู่ทอง  โนนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยลชา  เผื่อนยิ่งยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ  เพ็ชรแสน
หัวหน้าระดับ ม.3

นายเกรียงไกร  ยิ่งสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
หัวหน้างานสารบรรณ

นางดวงเนตร  วลัยศรี
หัวหน้างานสวัสดิการออมทรัพย์

นายพงศธร  กาศพรมราช
หัวหน้างานสภานักเรียน

นายทำนุ  พ่วงภู่
หัวหน้าคณะเชียงแสน

นางสาวพรพรรณ  กลั่นสระน้อย
ครู

นางเมตตยาภรณ์  ไวว่อง
หัวหน้างานวัดผล

นายอนุชา มิตรเกษม
ครู

นายดาว โหมดนอก
หัวหน้างานยาเสพติด


นางสาวศิวากร  กิติลือ
หัวหน้างานวินัยนักเรียน


นางสาวดวงใจ เยื่องกลาง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต. วิชชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์
ครู
 

นายสถิตย์ชัย  แสงทอง
ครูผู้ช่วย