กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 21 ก.ย. 2561

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นางสาวอังสนา อุดแจ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานอำนวยการฯ

นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
หัวหน้า่งานบุคลากร

นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
 

นางทรงศรี ฉายจรรยา
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
 

นางดวงเนตร วลัยศรี
งานคุณธรรมฯ

นายสุชาติ เพ็ชรแสน
หัวหน้าระดับ ม.2

นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยง
งานควบคุมภายใน
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
 

นางสาวสเน่ห์ ฉวยกระโทก
หัวหน้างานสารบรรณ
นายพงศธร กาศพรมราช
หัวหน้าคณะเชียงแสน
นายทำนุ พ่วงภู่
หัวหน้างานคุณธรรมฯ
นางพรพรรณ กลั่นสระน้อย
 

นายวรพงษ์  นิธิการรุนย์เลิศ
 

นางสาวเมตตายาภรณ์  ไวว่อง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นางสาวศิวากร  กิติลือ
 


  ว่าที่ ร.ต. วิชุกรณ์  ฉิมญานุวัฒน์
          งานวินัยจราจร

              นายดาว  โหมดนอก
      หัวหน้างานป้องกันสิ่งเสพต

   นางสาวดวงใจ  เยื่องกลาง