กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 31 พ.ค. 2563

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางชวาลา  ศรีจันทร์อ่อน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางทรงศรี  ฉายจรรยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์  ศรีโอษฐ์
ที่ปรึกษางานบุคคล

นางอู่ทอง  โนนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยลชา  เผื่อนยิ่งยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ  เพ็ชรแสน
หัวหน้าระดับ ม.3

นายเกรียงไกร  ยิ่งสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
หัวหน้างานบุคคล

นางดวงเนตร  วลัยศรี
ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน

นายพงศธร  กาศพรมราช
หัวหน้างานสภานักเรียน

นายทำนุ  พ่วงภู่
หัวหน้างานหลักสูตร

นางสาวพรพรรณ  กลั่นสระน้อย
ครู

นางเมตตยาภรณ์  ไวว่อง
หัวหน้างานคุณธรรมฯ

นายอนุชา มิตรเกษม
ครูชำนาญการ

นายดาว โหมดนอก
หัวหน้างานยาเสพติด


นางศิวากร  เปลี่ยนกระโทก
ครู


นางสาวดวงใจ เยื่องกลาง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต. วิชชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์
ครู
 

นายสถิตย์ชัย  แสงทอง
ครูผู้ช่วย