กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 03 เม.ย. 2563

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชนามาศ  ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสมสุดา  จันทรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิศินาฎ ศรีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
ครูชำนาญการ

นางสาวพวงใจ  เกษฎางสี
ครู

นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
หัวหน้างานวัดผล

นางสาวสุรียพัชร์  ของสระน้อย
ครู

นายทำนอง  เทียนกะสิ
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

นางชลลัดดา  พูนผล
ครู

นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ
ครู

นายอัมรินทร์  เหลาดี
ครู


นางรัฎฐณาภรณ์  บริบูรณ์เตชาน์
ครู

นางสาวจุฑามาส  ขันโยธา
ครู
นางสาวณัฐธิดา ทวีเดช
ครู

นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
ครู
นางสาวพรรณวรท สวัสดิ์ปรุ
ครู

นางสาวกานต์ชนก  ภักดีณรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง
ครูผู้ช่วย