กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 21 ต.ค. 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชนามาศ ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุทธี จรสระน้อย
 

นางสาวเบญจมาศ แก้วระหันต์
 
นางสาวบังอร พร้อมสระน้อย
งานพัสดุ

นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์
หัวหน้าคณะอยุธยา
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
งานสำนักงานวิชาการ

นางสาวโศภิษฐ์ ภักดีนอก
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม


 
นางสาวสุรียภัทร์ ของสระน้อย
 

นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
งานทะเบียนและวัดผล

นายทำนอง เทียนกะสิ
งานสารวัตรนักเรียน

นางสาวจุฑามาส ขันโยธา
 

นางรัฎฐณาภรณ์ บริบูรณ์เตชาน์
 


นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ


นางสาวพิศินาฏ  ศรีโชติ

นางสาวพรรณวรท  สวัสดิ์ปรุ

นางสาวณัฐธิดา ทวีเดช

นางสมสุดา จันทรชัย

นางชลลัดดา พูนผล

Mr.Gim Zepeda
Chile

Mr. Andrea Barbatano
Italy
 

Ms. Murielle Augustin
USA