กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 21 ก.พ. 2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชนามาศ  ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสมสุดา  จันทรชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวพิศินาฎ ศรีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
หัวหน้าคณะอยุธยา

นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
ครูชำนาญการ

นางสาวพวงใจ  เกษฎางสี
ครู

นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
ครู

นางสาวสุรียพัชร์  ของสระน้อย
ครู

นายทำนอง  เทียนกะสิ
ครู

นางชลลัดดา  พูนผล
ครู

นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ
ครู

นายอัมรินทร์  เหลาดี
ครู

นางรัฎฐณาภรณ์  บริบูรณ์เตชาน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาส  ขันโยธา
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธิดา ทวีเดช
ครูผู้ช่วย
นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรรณวรท สวัสดิ์ปรุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ชนก  ภักดีณรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง
ครูผู้ช่วย