กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 10 ก.ค. 2563

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชลลัดดา  พูนผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมสุดา  จันทรชัย

นางสาวพิสินาฏ  ศรีโชติ
นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย

นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์

นางโศภิษฐ์  นิยมพงษ์ภักดี

นางชนามาศ  ศรีศักดา

นางสาวพวงใจ  เกษฎางสี

น.ส.แพรวพรรณ  พูลศิริรัตนประภา

นางสาวสุรียพัชร์  ของสระน้อย

นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก

นายทำนอง  เทียนกะสิ

นางสาวณัฐธิดา  ทวีเดช

นางรัฏฐณาภรณ์  บริบูรณ์เตชาน์

นางสาวพรรณวรท  สวัสดิ์ปรุ

นายอัมรินทร์  เหลาดี

นางสาวจุฑามาส  ขันโยธา

นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ

นางสาวกานต์ชนก  ภักดีณรงค์

นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง

นายธีระวัฒน์  กองเกิด