กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 03 เม.ย. 2563

 


นางมยุรี  พุทธรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประมวล พงษ์จะโปะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นายการุณ  แสงสว่าง
หัวหน้าระดับ ม.2

นางพรรณอร  โชติประภาพงษ์
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

นายทองยศ  นามวงษา
ครู

นางทัศนา  ฉิมณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ  บุญวิจิตร
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนิรมัย  เชิดเมืองปัก
ครู

นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์

นายชัชวาล  เลิศตะคุ
หัวหน้าระดับ ม.3

นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน
ครู

นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิณาภัทร์  ทาสันเที๊ยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา  ศรีศาลาแสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวภาวิณี  คะหาวงศ์
ครูผู้ช่วย


นายวรินทร  จิตชู
พนักงานราชการ

นางพิญช์สิณี ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรสิทธิ์  ผาธรรม
หัวหน้างานห้องสมุด