กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 11 ธ.ค. 2561

 


นางมยุรี  พุทธรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประมวล พงษ์จะโปะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
หัวหน้างานสหกรณ์

นายการุณ แสงสว่าง 
หัวหน้าระดับ ม.2

นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
หัวหน้างานโภชนาการ

นายสัญญา  ทองขุนวงศ์
งานพัสดุ

นางทัศนา ฉิมณรงค์
 

นางสาวจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
 

นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปัก
งานแผนงานโรงเรียน

นางจุฑามาศ มีกุดเวียน
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางอรวรรณ คิดถูก
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์

นายทองยศ นามวงษา
หัวหน้าลูกเสือ ม.1

นายชัชวาลย์  เลิศตะคุ
งานเศรษฐกิจพอเพียง


นางสาวกัญญารัตน์  นิติยวัน
งานเศรษฐกิจพอเพียง


นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
งานสารบรรณ
นางสาวจิณาภัทร์  ทาสันเทียะ
นางพิมลักษณ์  พิณจะโปะ

นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง