กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 18 มี.ค. 2562

 


นางมยุรี  พุทธรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประมวล พงษ์จะโปะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นายการุณย์  แสงสว่าง
หัวหน้าระดับ ม.1

นางพรรณอร  โชติประภาพงษ์
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน

นายทองยศ  นามวงษา
ครู

นางทัศนา  ฉิมณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ  บุญวิจิตร
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนิรมัย  เชิดเมืองปัก
ครู

นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
หัวหน้าคณะรัตนโกสินทร์

นายชัชวาล  เลิศตะคุ
ครู

นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน
ครู

นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิณาภัทร์  ทาสันเที๊ยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา  ศรีศาลาแสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวภาวิณี  คะหาวงศ์
ครูผู้ช่วย


นายวรินทร  จิตชู
พนักงานราชการ