กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 18 ส.ค. 2561

 


นางมยุรี  พุทธรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประมวล พงษ์จะโปะ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
หัวหน้างานสหกรณ์

นายการุณ แสงสว่าง 
หัวหน้าระดับ ม.2

นางพรรณอร โช