กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 03 เม.ย. 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 


นายกฤษฎา กองสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายมานะ พิณจะโปะ
หัวหน้าระดับ ม.5

นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
ครูชำนาญการ

นายเกียรติศักดิ์  นะธี
ครูชำนาญการ
 
นางสาวพรธิวา  วงษ์สะอาด
ครู

นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
พนักงานราชการ