กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 22 ก.ค. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 


นายกฤษฎา กองสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายมานะ พิณจะโปะ
หัวหน้าระดับ ม.6

ดร.กลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
นายเกียรติศักดิ์  นะธี

นางวิระกานต์ ลบหนองบัว

นางสาวพรธิวา  วงศ์สะอาด

นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง

นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์