กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 18 มี.ค. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 


นายกฤษฎา กองสวรรค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายมานะ พิณจะโปะ
หัวหน้าระดับ ม.4

นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
ครูชำนาญการ

นายเกียรติศักดิ์  นะธี
ครูชำนาญการ

นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวพรธิวา  วงษ์สะอาด
ครู

นายฐปนพัฒน์  เครื่องกลาง
พนักงานราชการ