กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 21 ต.ค. 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


นายธนศักดิ์  รัตนราศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิมาน อรรถวิทกุล
 

นางภัสสร พ่วงศิริ
หัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นางสายชล ฤทธิกูล
หัวหน้างานหลักสูตร

นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์

นายพิทักษ์ ประเสริฐ

นางสาวลินดา สตรอม
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดร.จักรพงษ์ พร่องพรมราช

นางสาวพรพิชชา พรมมี
งานอนามัยโรงเรียน

นายฤชุวิญญ์  แจ่มฟ้า
งานอนามัยโรงเรียน

นายเจษฎา เลิศอุดมโชค