กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 03 เม.ย. 2563

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


นางสายชล  ฤทธิกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิมาน  อรรถวิทกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัสสร  พ่วงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทิพย์ชโลม  บุญญานุสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลินดา  สตรอม
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจักรพงษ์  พร่องพรมราช
ครูชำนาญการ

นางสาวพรพิชชา  พรมมี
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายเจษฎา  เลิศอุดมโชค
หัวหน้าคณะอู่ทอง

นายฤชุวิญญ์  แจ่มฟ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ  หนองนา
ครูผู้ช่วย