กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 18 มี.ค. 2562

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


นางสายชล  ฤทธิกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิมาน  อรรถวิทกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัสสร  พ่วงศิริ
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นายทิพย์ชโลม  บุญญานุสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม.3

นางสาวลินดา  สตรอม
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจักรพงษ์  พร่องพรมราช
ครูชำนาญการ

นางสาวพรพิชชา  พรมมี
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายเจษฎา  เลิศอุดมโชค
ครู

นายฤชุวิญญ์  แจ่มฟ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ  หนองนา
ครูผู้ช่วย