งานแนะแนว

วันที่ 10 ก.ค. 2563

คณะครูกลุ่มงานแนะแนว


นางอรนุช  นิธิการุณย์เลิศ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาววัลชลี  เกียรติสิลังกุล

นางสายโรส  วงษาสืบ

นางสาวจุฑาพร วงศ์เจริญสิริโชติ