กลุ่มสนับสนุน

วันที่ 21 ต.ค. 2561

คณะครูกลุ่มสนับสนุน
 


ดร.วิไล พินิจพงศ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือฯ

นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
หัวหน้างานแนะแนว

นางลัดดา สุทธิศิลป์
หัวหน้างานการเงิน


นางพิมลักษณ์  พิณจะโปะ
งานพัสดุ


นางนวนันท์ ขำพรมราช

นางอรนุช นิธิการุณย์เลิศ
หัวหน้างานเด็กพิการเรียนร่วม

นางวรรณี  ทองพรมราช
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาพร  วงศ์เจริญศิริโชติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ