กลุ่มสนับสนุน

วันที่ 18 มี.ค. 2562

คณะครูกลุ่มสนับสนุน
 นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
หัวหน้างานแนะแนว


 


นางพิมพ์ลักษณ์  พิณจะโปะ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสายโรส วงษาสืบ
งานแนะแนว

 

นางอรนุช  นิธิการุณย์เลิศ
งานแนะแนว
 
นางวรรณี  ทองพรมราช
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาพร  วงศ์เจริญศิริโชติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ