กลุ่มสนับสนุน

วันที่ 14 พ.ย. 2562

คณะครูกลุ่มสนับสนุน
 


นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
หัวหน้างานแนะแนว


 


นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย
หัวหน้างานพัสดุ

นางสายโรส วงษาสืบ
งานแนะแนว

นางอรนุช  นิธิการุณย์เลิศ
งานแนะแนว
 
นางวรรณี  ทองพรมราช
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาพร  วงศ์เจริญศิริโชติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ