เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ 30 พ.ค. 2563

นางสาวกนกอร  พันธ์สระน้อย
งานอำนวยการฯ

นางสาวอรพรรณ  ขำไข่
งานกิจการนักเรียน  


นางจินตนา  แฟงจะโปะ
งานทะเบียนและวัดผล

นางรสสุคนธ์  ราชพันเสน
งานวิชาการ

นางสาวศิรินทิพย์  ฉัตรเมืองปัก
งานอำนวยการฯ

     นายเอกนัยน์  ดำริห์สระน้อย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        

  นางสาวสุนารี  เกตุจังหรีด
งานบริหารทั่วไป

   

นางสาวจิรวรรณ  พิมพ์ทอง
งานห้องสมุด