ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 31 พ.ค. 2563

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ส.ท. พินิจ  พรหมนิล
พ.ศ. 2506 - 2507นายอารักษ์  เวียงสารวิน
พ.ศ. 2506 - 2510

นายวิทย์  สิทธิวงศ์
พ.ศ. 2510 - 2525

 นายสง่า  เชยประเสริฐ
พ.ศ. 2526 - 2527

 นางสาวสุมาลี  แจบเกาะ
พ.ศ. 2528 - 2533

 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย
พ.ศ. 2533 - 2537

 

นายอุดมศักดิ์  พิณทอง
พ.ศ. 2537 - 2543

 

นายชาญ  ดำริห์
พ.ศ. 2543 - 2547

 

นายมนตรี จำรัสประเสริฐ
พ.ศ. 2547 - 2554

 

นายเอกฉัตร  จอดนอก
พ.ศ. 2554 - 2556

 

นายมานพ  เอื้อศิลามงคล
พ.ศ. 2556 - 2559

    นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
       พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน