ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2561
                                                                 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 206 314 520
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 188 327 515
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 194 315 509
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 39 588 956 1,544
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 119 276 395
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 108 256 364
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 127 270 397
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 354 802 1,156
รวม 70 942 1,758 2,700

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560
งานสารสนเทศและข้อมูล