ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 16 มิ.ย. 2562
                                                                 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 253 294 547
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 195 305 500
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 181 322 503
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 629 921 1,550
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 123 294 417
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 108 265 373
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 98 235 333
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 329 794 1,123
รวม 71 958 1,715 2,673
 
                                                                                                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561
                                                                                                                                                                                                                      งานสารสนเทศและข้อมูล