ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 21 ต.ค. 2561
                                                                 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 253 294 547
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 195 305 500
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 181 322 503