ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 25 ก.พ. 2561
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 - 2
ข้าราชการครู 41 101 142
ลูกจ้างประจำ 3 1 4
พนักงานราชการ 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 0 1 3
ครูต่างชาติ 2 4 6
ลูกจ้างประจำสำนักงาน 1 7 8
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 10 9 19
ยาม 3 - 3
รวม 63 126 189

                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                                                                    งานสารสนเทศและข้อมูล