ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

วันที่ 09 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 250
ตามกำหนดการโรงเรียนได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในวันที่ 20  พฤศจิกายน 2559  สถานที่ใช้โรงอาหารอเนกประสงค์  เพื่อความ
เหมาะสมในการดำเนินงาน  ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นอาคารประชานิรมิตรวมใจ  วันและเวลาในการดำเนินงานยังคงเดิม
จึงขอความกรุณาคุณครูที่ปรึกษาได้แจ้งให้นักเรียนในที่ปรึกษาทราบ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง